www.dulminis.nl
Geofiction

My fictional countries on earth
Adzhatia Cȧrq́ax Harrawi
Kronenburg New Courland

Fictional international
organisations on earth of
which I manage the websites
AGL FICT ICIN

My fictional countries elsewhere
Ohun̥sizifãh Zihumais An̥am̥ et (HHA)
s

Music

Composition
My composer website
 

Other

European Heads of State and Government
My Europe website
 

Hi! Welcome to my website, where you can find out about my hobbies and interests. My main activity is geofiction, the creation and elaboration of fictional countries and as many aspects thereof, such as politics, languages, culture, maps, economy etc. I'm also a composer of 21th century (classical) music, although I haven't done that very actively in the last couple of years. Europe and European politics are also interests of mine, hence the website that lists all the current heads of state and government of the countries in Europe. - Bernard, March 2014

Moien! Wëllkomm op menger Websäit, wou Dir eppes iwwert meng Hobbyen an Interesse liese kënnt. Meng Haaptaktivitéit ass Geofiktioun, dat Schafen an Ausschaffe vu fiktive Länner a souvill wéi méiglech Aspekter vun deenen, wéi d'Politik, Sproochen, d'Kultur, Kaarten, d'Economie, asw. Ech schreiwen och zäitgenëssesch (klassesch) Musik, obwuel ech mech domatter an de leschte Joren net sou aktiv beschäftegt hunn. Ech interesséiere mech och fir Europa a seng Politik; dofir gëtt et d'Websäit wourop déi heitig Staats- a Regierungscheffe vun de Länner an Europa stinn. - Bernard, Mäerz 2014

Dag! Welkom op mijn website, waar u het een en ander over mijn hobby's en interesses kunt lezen. Mijn hoofdactiviteit is geofictie, het creëren en uitwerken van fictieve landen en zoveel mogelijk aspecten daarvan, zoals politiek, talen, cultuur, kaarten, economie, enz. Ik schrijf ook hedendaagse (klassieke) muziek, hoewel ik daar in de afgelopen jaren niet zo heel actief mee bezig ben geweest. Ik interesseer me ook voor Europa en Europese politiek; vandaar de website met de huidige staatshoofden en regeringsleiders van de landen in Europa. - Bernard, maart 2014